CHATLER - zestawy w promocji  JFENZI perfumy damskie - 10%   JFENZI perfumy męskie - 8%;  ❤ LA RIVE - lato/jesień promocja - 15% ☀
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

Merin.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie www.merin.pl, prowadzony przez Europerfumery Ltd, 220C Blythe Road, W140HH London, Company number: 08590705, zwaną w dalszej części regulaminu Sprzedającym., z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@merin.pl
Odbiorcą płatności jest firma Witu Sp. z o.o., ul. Złota 7/1, 00-019 Warszawa, NIP 5252968100

1. Sprzedający prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie Merin.pl

2. Klienci  mają możliwość korzystania z Merin.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Merin.pl (dalej: „Konto”).
Świadczenie usług w ramach Konta na Merin.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedającym dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła.
Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych z zastrzeżeniem, że powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Merin.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedającym, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedającego., na warunkach określonych w Regulaminie. 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Merin.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Merin.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w Merin.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Opakowania jak i kolory produktów mogą różnić się od tych w rzeczywistości.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Merin.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana może być faktura VAT.
Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. 

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich).
Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w Merin.pl w zakładce Czas i koszty dostawy.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym. dotycząca zakupu danego produktu w Merin.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Merin.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Merin.pl, Sprzedający może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Merin.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:
a. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi lub listonoszowi przy odbiorze produktu lub w kasie firmy kurierskiej.
W przypadku tej płatności koszty przesyłki są większe o opłatę związaną z tzw. „pobraniem“ pieniędzy przez kuriera lub listonosza.
W wybranych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

b. Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Witu Sp. z o.o. zamówienie jest przekazywane do realizacji.

c. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna dla wszystkich kategorii produktowych.
W przypadku płatności poprzez system PayU do wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki Sprzedający dolicza 2% na pokrycie prowizji pobieranej przez PayU.

d. Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
W przypadku płatności poprzez system PayU do wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki Sprzedający dolicza 2% na pokrycie prowizji pobieranej przez PayU.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Czas i koszty dostawy
Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są na stronie ce Rodzaje płatności.

11. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 7 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.  

12. Sprzedający. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 
13. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony przez Sprzedającego.

14 Reklamacje i zwroty
a. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Sprzedającego.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
b. Reklamacje (wzór PDF ») należy zgłaszać na adres e-mail: sklep@merin.pl pod numerem telefonu: 793 793 107.
c. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Sprzedający nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
d. Klient zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (wzór PDF »). Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres siedziby Sprzedającego. W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
e. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

15. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Merin.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Merin.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

16. Dane osobowe i polityka prywatności
a. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma Europerfumery Ltd, 220C Blythe Road, W140HH London.
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
- w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego na stronach Merin.pl przez Klienta,
- w związku rejestracją konta Klienta w Merin.pl,
- w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
- dla potrzeb technicznych i statystycznych Sprzedającego,
- dla potrzeb marketingowych,
- w celu wysyłania newslettera, w tym informacji handlowych, po wcześniejszej zgodzie Klienta.
b. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane Klientów:
- imię i nazwisko,
- adres e-mail,
- nr telefonu,
- adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
- w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP).

c. Każdy Klient Merin.pl ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
d. Sprzedający jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
e. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Sprzedający wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Sprzedający zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
f. Merin.pl wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Merin.pl, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Merin.pl do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies reguluje osobny dokument dostępny pod adresem: polityka prywatności »

17. Sprzedający może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Merin.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Merin.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
18. Klient przy pierwszym logowaniu w Merin.pl  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedającym 

Przejdź do strony głównej
 • 100 % asortymentu w magazynie
 • Największy wybór perfum i kosmetyków
 • 98% naszych Klientów nas poleca - sprawdź
U nas kupisz tanio perfumy i kosmetyki o sprawdzonej jakości.
Oferowane przez nas perfumy są w większości perfumami alternatywnymi dla zapachów znanych na całym świecie, jednak zwykle bardzo drogich. Perfumy te cechują się, tak jak drogie perfumy, wysoką jakością, lecz mają nad nimi przewagę - przystępną cenę, dzięki której stać na nie każdego.

Nuty zapachowe oferowanych przez nas perfum zbliżone są do nut najbardziej znanych marek. Jak bardzo? - sprawdź i przekonaj się sam! Będziesz mile zaskoczony!

Wybór oferowanych przez nas perfum to doskonała alternatywa dla osób szukających najwyższej jakości zapachów, które nawiązują do ich ulubionych nut zapachowych.
W naszym sklepie sprzedajemy perfumy firm podanych w polu 'producent' przy każdym produkcie. Nazwy i marki innych wymienionych w tym serwisie produktów są własnością ich producentów i zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, aby przybliżyć nuty zapachowe oferowanych przez nas perfum.

Skąd tak niskie ceny perfum?
 • Nasze marże są dużo niższe niż w klasycznych perfumeriach.

 • Kupując oferowane przez nas perfumy nie płacisz za reklamę, za opakowanie zaprojektowane przez słynnego projektanta, za nic co podwyższa cenę kosmetyku.

 • Nie płacimy wysokich czynszów za wynajem lokali w centrach miast, w centrach handlowych. Koszty wynajmu nawet tych najmniejszych sklepów są bardzo wysokie. Ponadto sprzedajemy dużo więcej kosmetyków niż klasyczne perfumerie, a co za tym idzie kupujemy dużo więcej od dostawców dzięki czemu uzyskujemy niższe ceny zakupu.

 • Naszym g łównym celem jest długoterminowe zadowolenie klientów, nie zaś natychmiastowy zysk.

Właśnie dlatego jesteśmy w stanie zaoferować ceny, których nie da się znaleźć w żadnym innym sklepie.

Dlaczego warto kupować perfumy i kosmetyki u nas?
Jesteśmy silną i stabilną firmą
Perfumeria internetowa Merin.pl działa na rynku od 2009 roku.
Obecnie prowadzimy sieć perfumerii intenetowych w Europie Środkowej oraz w Europie Zachodniej. Firma istnieje w 6 krajach. Rocznie obsługuje w tych krajach tysiące klientów. We wszystkich krajach zajmujemy czołową pozycję jeśli chodzi o obroty i ilość obsłużonych klientów.

Jesteśmy świadomi, że sukces należy budować przede wszystkim na zaufaniu i zadowoleniu klientów. Pracownicy firmy postępują zgodnie z kodeksem etycznym, który kładzie nacisk na profesjonalizm i orientację na klienta. Głównym i najwyższym celem jest długoterminowe zadowolenie klientów.


Wyłącznie oryginalne kosmetyki
Kosmetyki, które można u nas kupić, nabywamy wyłącznie u certyfikowanych dostawców. Fakt ten uniemożliwia uzyskanie produktów gorszej jakości, czy też perfum nieoryginalnych. Zapachy w naszej ofercie pochodzą od tych samych dostawców u których zaopatrują się klasyczne perfumerie.

Oferujemy produkty takich firm jak:
Adelante, Adidas, Arno Sorel Paris, Beauty United, Bi-Es Cosmetics, Black Onyx, Blue Up, Bourjois, Chatler, Christopher Dark, Cote Azur, Coty, Cuba, Dunlop, Emper, Evaflor, Fabio Verso, Fenzi, Fragrantia Secrets, Hertz, Jean Marc, Jeanne Arthes, La Rive, Lamis, Lazell, Linn Young, Lomani Paris, Loreal, Luca Bossi, Luxure,Max Gordon, New Brand, Omerta, Paris Avenue, Paris Bleu, Playboy, STR8, Tiverton, Vittorio Bellucci i wielu innych, których jesteśmy dystrybutorem.

Skrócony słownik perfumeryjny:

 • perfumy
  (parfum), najbardziej esencjonalne specyfiki, zawierają od 22 do 40% czystych olejków zapachowych. Uważane są za najbardziej szlachetne ze względu na ogromną wydajność – zapach perfum utrzymuje się bardzo długo, nawet kilka dób.

 • woda kolońska
  (eau de Cologne – w skrócie EDC) – alkoholowy roztwór substancji z płatków kwiatowych. Zawiera mniej olejków zapachowych – 3 do 5% – więc ma delikatniejszy zapach od wody toaletowej.

 • woda odświeżająca 
  (eau fraîche) ma najniższą zawartość czystych substancji zapachowych (1–3%), dlatego służy jedynie do delikatnego odświeżania, a nie nadawania długotrwałego zapachu.

 • woda perfumowana
  (eau de parfum – w skrócie: EDP) kosmetyk zapachowy o zawartości olejków zapachowych kształtujący się na poziomie 10-15%. Większe stężenie zawierają jedynie prawdziwe perfumy (15-30%). Woda perfumowana jest to najczęściej obecnie preferowana przez kobiety gama kosmetyków zapachowych, ponieważ zapach utrzymuje się stosunkowo dłużej niż w przypadku wody toaletowej (5-10%).

 • woda toaletowa
  (eau de toilette – w skrócie EDT) to najpopularniejszy kosmetyk zapachowy. W jej skład wchodzi od 4 do 12% olejków zapachowych, które uwalniają aromaty przez kilka godzin. Jest zdecydowanie lżejsza od wód perfumowanych, dlatego nadaje się do codziennego stosowania, a nawet kilkukrotnego użytku w ciągu dnia.
Newsletter

 

® 2023 Merin.pl - All rights reserved. Szablon: ShopGold
Merin.pl - Trwałe zamienniki perfum. U nas kupisz tanio odpowiedniki perfum sprawdzonej jakości
Oferujemy szeroki wybór perfum zainspirowanych legedarnymi i kultowymi zapachami, najlepszych producentów odpowiedników perfum: Chatler, J Fenzi, Luxure, La Rive, Paris Bleu
Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.
Zgadzam się